...::: دیگه تنها نیستم :::...

توبه می کنم دیگر کسی را دوست نداشته باشم حتی به قیمت سنگ شدن توبه میکنم دیگر برای کسی اشک نریزم حتی اگر فصل چشمانم برای همیشه زمستان شود چشمانم را میبندم ... توبه میکنم دیگر دلم برات تنگ نشود . حتی چند لحضه قول میدهم نامت را به زبان نمی آورم لبهایم را می دوزم توبه میکنم دیگر عاشق نشوم قلبم را دور می ندازم برای همیشه و به کویر تنهایی سلام می کنم

شهریور 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 89
2 پست